Basanietz, Valery

Filipenko, Raisa 

Kabachenko, Volodimir 

Kovalenko, Yury 

Lykov, Sergei 

Pavlov, Edward 

100

Sazonov, Vitalii 

96

Unknown

 Charkin, Serafim 

Filipenko, Valentyn 

Kalinichenko, Konstantin 

99

Kuchinskaya, Elena 

Ostrovsky, Josef 

Roitburd, Alexander 

185

Syrov, Valery 

Voloshinov, Alexander 

Dulfan, Lucien 

Fraerman, T.B. 

74

Khrushch, Valentin 

Loza, Adolf 

Parfenenko, Valery 

Ruksha

86

Tronov, Dmitry 

Yegorov, Yuri